Zer

El laberíntico caso del Fauno. A propósito de la identidad nacional de las películas

Posted on Updated on

zer

El laberíntico caso del Fauno. A propósito de la identidad nacional de las películas

Faunoaren kasu laberintikoa. Filmen identitate nazionalari buruzko auzia

The labyrinthic case of the Faun. On the national identity of the films

 

 

Imanol Zumalde Arregi

Recibido el 23 de noviembre de 2011, aceptado el 8 de marzo de 2013.

 

Resumen

Dado que ni siquiera los criterios administrativos resultan a menudo esclarecedores en una actividad que siempre ha tenido, en mayor o menos medida, una dimensión multinacional, la adscripción nacional de las películas es un asunto más complejo de lo que se cree. Este artículo pretende arrojar luz sobre los elementos textuales que permiten sostener que una película es de aquí o de allá, y traslada la discusión al caso paradigmático de El laberinto del Fauno (Guillermo del Toro, 2006) con objeto de comprobar de qué manera (mediante qué procedimientos semióticos concretos) el filme arraiga en un espacio cultural determinado.

 

Palabras clave:

cine, identidad, cultura, infancia, mito.

 

Laburpena

Zer esan nahi du zehazki egungo mundu globalizatuan film “espainiar” ala “mexikar” baten aurrean gaudela aldarrikatzeak? Film bat hemengoa ala hangoa dela argudiatzea ahalbidetzen duten elementu testualak argitzen saiatzen da artikulu hau. Helburu horrekin, Guillermo del Toro mexikarrak zuzendutako El laberinto del Fauno (2006) filmean fokatzen du eztabaida, eta prozedura semiotiko zehatz batzuen bitartez espazio kultural jakin batean nola sustraitzen den azaltzen du.

 

Gako-hitzak:

zinea, identitatea, kultura, haurtzaroa, mitoa.

 

 

Abstract

What do we want to signify when saying that we are facing a “Spanish” or “Mexican” film in the globalized world of multinational productions? This text try to show how a close Reading of the textual and cinematic elements can offer some insights in this complex field problems. The case study choose the Spanish-mexican co-production El laberinto del fauno (Guillermo del Toro, 2006) in order to explain the specific semiotics procedures which make a film to grow and be rooted in a particular cultural ground.

 

Keywords:

cinema, identity, culture, childhood, myth.

 

Cómo citar este artículo:

Imanol-Zumalde, A. (2013) El laberíntico caso del Fauno. A propósito de la identidad nacional de las películas, en Zer, Vol. 18, 34, 195-209.

ISSN: 1137-1102

 

Recuperado de:

http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer34-10-zumalde.pdf

Nacho López, análisis de dos performances fotográficas

Posted on

zer

Nacho López, análisis de dos performances fotográficas

Nacho Lopez, bi performance fotografikoren analisia

Nacho López, analysis of two photographic performances

 

Nieves Limón

Recibido el 6 de abril de 2012, aceptado el 18 de marzo de 2013.

Resumen

El presente artículo estudia la labor fotográfica de Nacho López centrándose en dos de sus series más conocidas: “Cuando una mujer guapa parte plaza por Madero” y “La Venus se fue de juerga por los barrios bajos”. Publicadas por primera vez en la revista ilustrada Siempre! Presencia de México en 1953, estas performances fotográficas construyen un determinado prototipo de mujer. Si bien ambas series hacen uso de la sintaxis fotoperiodística como lenguaje que, a priori, permitiría reflejar fidedignamente lo acontecido, será su particular manera de utilizar el medio fotográfico lo que les haga subvertir ciertos límites de esta disciplina. Asimismo, se analiza la inserción de estas imágenes en el posterior proyecto de López “Yo, el ciudadano”, publicado en la revista Artes de México en 1964.

 

Palabras Clave:

fotografía, fotoperiodismo, mujer, feminismo, performance, México.

 

Laburpena

Artikuluak Nacho Lopezen argazkilari lana aztertzen du bere bi sorta ezagunenetarikoetan zentratuaz: “Cuando una mujer guapa parte plaza por Madero” (Emakume eder batek Madero plaza zeharkatzen duenean) eta “La Venus se fue de juerga por los barrios bajos” (Venus parrandara joan zen behe-auzoetara). Bi sortetan hizkuntza gisa a priori gertaturikoa modu fidagarri batean jasoko lukeen fotokazetaritzaren sintaxia erabili arren, argazkiaz baliatzeko darabilkien modu bereziak diziplina honen zenbait muga irauliko ditu. Halaber irudi hauek Lopezen hurrengo proiektuan, 1964an Artes de México aldizkarian argitaratu zen “Yo, el ciudadano” (Ni, hiritarra) izenekoan, nola txertatu ziren ere aztertzen da.

 

Gako-hitzak:

argazkia, fotokazetaritza, emakumea, feminismoa, performancea, Mexiko

 

Cómo citar este artículo:

Limón, N. (2013) Nacho López, análisis de dos performances fotográficas, en Zer, Vol. 18 , 34, 173-193.

ISSN: 1137-1102

 

 

Recuperado de:

http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer34-09-limon.pdf

La construcción de un espacio comunicacional periférico en el norte de España: Asturias en el primer cuarto del siglo XX

Posted on Updated on

zer

La construcción de un espacio comunicacional periférico en el norte de España: Asturias en el primer cuarto del siglo XX

Komunikazio esparru periferiko baten eraketa Espainia iparraldean: Asturias XX. mendeko lehen laurdenean

The creation of a communication network on the northern Spanish periphery: Asturias in the first quarter of the 20th century

 

Víctor Rodríguez Infiesta

Recibido el 14 de octubre de 2012, aceptado el 4 de abril de 2013.

Resumen

Durante las primeras décadas del siglo XX la prensa asturiana deja atrás poco a poco su carácter elitista para buscar un público amplio y asentarse sobre bases más sólidas que en el pasado. Ello se refleja en los contenidos, pero también en las tiradas, maquinaria, organización empresarial y en las posibilidades abiertas por el telégrafo y el teléfono. Todo esto hace que hacia 1923 sea posible referirse a un espacio en el que la prensa puede beneficiarse de una red informativa verdaderamente eficaz, contando con los elementos necesarios para entrar en la modernidad y dirigirse a un público de masas.

 

Palabras clave:

Asturias, historia, prensa, telecomunicación, industria.

 

Laburpena

XX. mendeko lehen hamarkadetan prentsa asturiarrak gutxika bere izaera elitista alde batera utziko du publiko zabal bat bilatu eta iraganean baina oinarri sendoagoetan finkatzeko. Edukietan islatzen da hau, baina baita tiradetan, makinarian, enpresa egituraketan eta telegrafoak zein telefonoan irekitako aukeretan ere. Guzti honen emaitza gisa 1923rako prentsa benetan eraginkorra den informazio sare batez baliatu daitekeela esan daiteke, eta modernitatean sartu nahiz masa publiko bati zuzentzeko ezinbestekoak diren elementuez horniturik dagoela.

 

Gako-hitzak:

Asturias, historia, prentsa, telekomunikazioa, industria.

 

Abstract

In the early decades of the 20th century the Asturian press progressively abandoned its initial elitism in order to reach a wider public and to settle on firmer foundations. This is shown by newspaper contents but also by print run sizes, machinery and corporate organisation and by the extensive use of the new possibilities opened by telephone and telegraph. As a consequence, by 1923 we may say that the media had realised the full potential of a truly efficient and modern communication network and was thus capable of reaching a mass audience.

 

Keywords:

Asturias, History, Press, Telecommunication, Industry

 

Cómo citar este artículo:

Rodríguez Infiesta , V. (2013) La construcción de un espacio comunicacional periférico en el norte de España: Asturias en el primer cuarto del siglo XX, en Zer, vol. 18, 34, 153-171.

 

 

Recuperado de:

http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer34-08-rodriguez.pdf

Euskara publizitate elebidunean: iragarkiak sortu eta itzultzeko prozedura

Posted on Updated on

zer

Euskara publizitate elebidunean: iragarkiak sortu eta itzultzeko prozedura

El euskara en la publicidad bilingüe: el proceso de creación y traducción de los anuncios

Basque Language in Bilingual Advertising: the creation and translation process of the advertisements

 

Estitxu Garai Artetxe

Recibido el 6 de mayo de 2011, aceptado el 22 de marzo de 2013.

Laburpena

Euskarazko publizitatea ikertzeak berebiziko garrantzia du, bai hizkuntzaren normalizaziorako ahaleginetan, bai enpresa-errentagarritasunaren ikuspegitik. Euskaraz argia ikusten duten iragarkiak, oro har, ez dira ele bakarrean egiten, gaztelaniazko mezuarekin batera kaleratzen baitira. Artikulu honek iragarkiak sortzeko langintza elebidun hori metodologia kualitatibo baten bitartez aztertuko du, hau da, izen handiko publizista eta itzultzaileei eginiko sakoneko elkarrizketei esker. Ikerketak prozeduraren ezaugarri eta ñabardurak zehazten ditu, baita nolakotasun horiek euskarazko publizitate-mezuan duten eragina ere.

 

Gako-hitzak:

publizitate-agentzia, publizitatea, euskal herria, hizkuntza gutxituak, itzulpena.

 

Resumen

El estudio de la publicidad en euskera reviste un gran interés para la normalización lingüística y la rentabilidad empresarial. En general, los anuncios que ven la luz en euskera no suelen ser monolingües, por ir habitualmente acompañados del mensaje publicitario en castellano. Este artículo analiza el trabajo de creación bilingüe a partir de una metodología cualitativa, es decir, mediante entrevistas en profundidad realizadas a publicistas y traductores de reconocido prestigio. El estudio constata las particularidades y pormenores del proceso, así como su impacto en el mensaje publicitario en euskera.

 

Palabras clave:

agencia de publicidad, publicidad, país vasco, lenguas minoritarias, traducción.

 

Abstract

Analysing advertising in Basque language (Euskara) is of great importance, both in the attempt to linguistic normalization, and from the point of view of business profitability. The advertisements published in Basque are not usually monolingual, since they are frequently accompanied by the advertisement in Spanish. Therefore, the main purpose of this paper is to analyse this bilingual creative work from a qualitative methodology, through the interviews with prestigious advertisers and translators. The study shows the peculiarities and details of the process and its impact on the advertising message in Basque language.

 

Keywords:

advertising agency, advertising, basque country, minority languages, translation.

 

Cómo citar este artículo:

Garai-Artetxe, E. (2013) Euskara publizitate elebidunean: iragarkiak sortu eta itzultzeko prozedura, en Zer, vol. 18, 34, 127-151.

ISSN: 1137-1102

 

Recuperado de:

http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer34-07-garai.pdf

Redes sociales, un medio para la movilización juvenil

Posted on

zer

Redes sociales, un medio para la movilización juvenil

Sare sozialak, gazte-mobilizaziorako bitartekoa

Social networks as a media for youth movilization

María del Carmen García Galera

Mercedes del Hoyo Hurtado

Recibido el 20 de septiembre de 2012, aceptado el 4 de abril de 2013.

Resumen

El objetivo general de este artículo es identificar las percepciones, actitudes y comportamientos asociados a la participación en redes sociales por parte de los jóvenes. Se trata de conocer qué influencia están teniendo las redes sociales en la participación de la juventud en acciones sociales colectivas, qué percepción tienen los jóvenes de las redes sociales como fuente de información global, qué conductas desarrollan –o se ven afectados por ellas- que implican una mayor participación en situaciones de solidaridad y asociacionismo offline, y qué relaciones sociales nacen o se desarrollan a través de las redes sociales.

 

Palabras clave:

Jóvenes, redes sociales, participación, Internet, movimientos sociales.

Laburpena

Artikulu honen helburu orokorra da jakitea zeintzuk diren sare sozialetan parte-hartzeari buruz gazteek dituzten pertzepzio, jarrera eta portaerak. Asmoa honakoa ezagutzea da: taldeko gizarte-ekintzetan parte-hartzeari begira, gazteengan sare sozialak zein eragin izaten ari diren; gazteek zer pertzepzio duten sare sozialei buruz, informazio-iturri global gisa; elkartasun eta offline asoziazionismo handiagoa dakarten zein jokabide garatzen dituzten –edo zein jokabidek duen eragina haiengan–; eta zein gizarteharreman jaio edo garatzen diren sare sozialen bidez.

 

Gako-hitzak:

Gazteak, sare sozialak, parte-hartzea, Internet, gizarte-mugimenduak.

 

Abstract

The purpose of this article is to identify the perceptions, attitudes, and behaviours associated to the participation of teenagers is the social media. The article examines the influence of so cial networks in promoting collective social actions by youngsters, what kind of participation has this group in social media as a source of global information, which kind of behaviours they develop –or how they’re impacted– that foster a higher participation in actions of solidarity and association activities offline, as well as which social relationships are born or developed through the social networks.

 

Keywords:

Youth, social networks, participation, Internet, social movements.

 

Cómo citar este artículo:

García-Galera, M. C. & del Hoyo-Hurtado, M.  (2013) Redes sociales, un medio para la movilización juvenil, en Zer, Vol. 18 , 34, 111-125.

 

Recuperado de:

http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer34-06-garcia.pdf

Estado del periodismo de opinión en España: polarización, género y emolumentos

Posted on

zer

Estado del periodismo de opinión en España: polarización, género y emolumentos

Iritzi-kazetaritzaren egoera Espainian: polarizazioa, generoa eta ordainsariak

State of opinion journalism in Spain: polarization, gender and emoluments

 

Paloma Abejón Mendoza

Recibido el 10 de noviembre de 2010, aceptado el 22 de febrero de 2013.

 

Resumen

Con la aparición de Internet y la obligación de competir con fuentes anónimas que se convierten en emisores, los medios de comunicación se ven obligados a ofrecer una información diferenciada y explicada. La opinión, como género, se ha visto fortalecida. Un estudio realizado en 13 medios de comunicación españoles (El País, El Mundo, Público, La Razón, ABC, COPE, Onda Cero, Punto Radio, Cadena SER, TVE-1, Telecinco, Cuatro y Antena 3) refleja, entre otras conclusiones, que la opinión está en manos de un grupo reducido de periodistas, que se paga muy por encima de la información y está protagonizada por hombres.

 

Palabras clave:

periodismo, géneros, opinión pública, periodista, medios de comunicación.

 

 

Laburpena

Interneten etorrerak eta igorle bihurtu diren iturri anonimoekin lehiatu beharrak ekarri du hedabideak derrigortuta egotea informazio ezberdin eta xehatua ematera. Iritzia, genero gisa, indartuta atera da. 13 hedabide espainiarretan (El País, El Mundo, Público, La Razón, ABC, COPE, Onda Cero, Punto Radio, Cadena SER, TVE-1, Telecinco, Cuatro y Antena 3) egindako ikerketa honek erakusten du, besteak beste, nola iritzia kazetari gutxi batzuen esku dagoen, nola ordainsaria ohiko informazioarena baino askoz altuagoa den, eta nola gizonak diren protagonista.

 

 

Gako-hitzak:

kazetaritza, generoak, iritzi publikoa, kazetaria, komunikabideak.

 

Abstract

With the arrival of the Internet and having to compete with several anonymous sources in real time, all the media are being forced to offer a more detailed, framed, deeper type of information. The opinion journalism, as a genre, has been strengthened by these trends. Research among 13 Spanish network groups (El País, El Mundo, Público, La Razón, ABC, OndaCero, COPE, Punto Radio, Cadena Ser, TVE-1, Telecinco, Cuatro and Antena3) shows that opinion is monopolized by a reduced number of journalists, that it is highly overrated and overpriced and that it is led by men.

 

Keywords:

journalism, genres, public opinion, journalist, mass media.

 

Cómo citar este artículo:

Abejón-Mendoza, P. (2013) Estado del periodismo de opinión en España: polarización, género y emolumentos, Zer, vol.18, 34, 93-109.

ISSN: 1137-1102

 

Recuperado de:

http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer34-05-abejon.pdf

Análisis comparativo de la publicidad política en las elecciones de 2008 de Estados Unidos y España

Posted on Updated on

zer

Análisis comparativo de la publicidad política en las elecciones de 2008 de Estados Unidos y España

Publizitate politikoaren analisi konparatiboa Ameriketako Estatu Batuetako eta Espainiako 2008ko hauteskundeetan

A comparative Analysis of American and Spanish Political Advertising in 2008 Presidential Elections

 

Antonio Pineda

Manuel Garrido

Marina Ramos

Recibido el 23 de marzo de 2012, aceptado el 8 de marzo de 2013.

Resumen

En este artículo se analizan las similitudes y diferencias en los spots y vídeos políticos publicados en YouTube durante las elecciones de 2008 en España y los Estados Unidos de América a través del análisis de contenido. Los datos indican que en ambos países la mayor parte de los vídeos se centra en el candidato. No obstante, se encuentran diferencias en la utilización de la publicidad negativa y en los temas tratados. La investigación también evidencia que Internet puede usarse como un canal de publicidad política tradicional, a pesar del potencial innovador de la Web 2.0.

 

Palabras clave:

comunicación política, campaña, Internet, análisis de contenido.

 

Laburpena

Ameriketako Estatu Batuetako eta Espainiako 2008ko hauteskundeetan YouTuben argitara emandako spot eta bideo politikoen antzekotasun eta ezberdintasunak analizatzen dira artikulu

honetan. Datuek adierazten dute aipatu bi herrialde horietan bideorik gehienek hautagaia dutela ardatz. Hala eta guztiz ere, ezberdintasunak daude publizitate negatiboaren nahiz jorratutako gaien erabileran. Web 2.0.-ren potentzial berritzailea kontuan izanik ere, Internet publizitate politiko tradizionalaren kanal bat balitz bezala erabil daitekeela ere agerian uzten du ikerketak.

 

Gako-hitzak:

komunikazio politikoa, kanpaina, Internet, eduki analisia.

 

Abstract

This paper carries out a comparative content analysis of American and Spanish political advertising, in order to ascertain thematic similarities and differences between commercials and videos published in YouTube during the 2008 presidential campaigns of both countries. Data indicate that, in both countries, most videos are candidate-centered. Differences however arise regarding the focus on negative advertising in both countries, as well as the issues used in American and Spanish ads. This research also indicates that the internet may be employed as a traditional advertising medium, despite Web 2.0’s innovative potential.

 

Keywords:

political communication, campaign, Internet, content analysis.

 

 

Cómo citar este artículo:

Pineda, A., Garrido, M. &  Ramos, M.(2013) Análisis comparativo de la publicidad política en las elecciones de 2008 de Estados Unidos y España, en Zer, vol. 18, 34, 74-91.

ISSN: 1137-1102

 

 

Recuperado de:

http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer34-04-pineda.pdf

Agenda temática, estrategias discursivas y deliberación en la campaña electoral de 2011. Análisis de los blogs de Jesús Ceberio (El País) y Arcadi Espada (El Mundo)

Posted on Updated on

zer

Agenda temática, estrategias discursivas y deliberación en la campaña electoral de 2011. Análisis de los blogs de Jesús Ceberio (El País) y Arcadi Espada (El Mundo)

Gai agenda, diskurtso-estrategiak eta deliberazioa 2011ko hauteskunde kanpainan. Jesús Ceberio (El País) eta Arcadi Espadaren (El Mundo) blogen analisia

Issue Agenda, Discursive Strategies and Deliberation in 2011 Spanish Election Campaign. Analysis of the blogs of Jesús Ceberio (El País) and Arcadi Espada (El Mundo)

 

Guillermo López García1

Eva Campos Domínguez2

Lidia Valera Ordaz

Recibido el 22 de julio de 2012, aceptado el 13 de febrero de 2013.

 

Resumen

Este artículo analiza la presencia de los blogs en campañas electorales y su valor como vehículos de discusión y generadores de opinión, por un lado; y su uso por parte de los medios convencionales, por otro. Para ello, se han analizado dos blogs particularmente representativos, firmados por los periodistas Jesús Ceberio (El País) y Arcadi Espada (El Mundo), durante la campaña de las Elecciones Generales de noviembre de 2011. El análisis combina tres perspectivas metodológicas que abarcan tanto los artículos como la discusión generada a partir de éstos.

 

 

Palabras clave

blog, comunicación política, elecciones, opinión pública, democracia.

 

 

Laburpena

Artikulu honek, alde batetik, blogen presentzia hauteskunde kanpainan eta blog horiek eztabaida eramaile eta iritzi sortzaile gisa duten balioa analizatzen du. Eta, bestetik, ohiko hedabideek blogak zelan erabiltzen dituzten du aztergai. Horretarako, 2011ko azaroko Hauteskunde Orokorretako kanpaina sasoian Jesús Ceberio (El País) eta Arcadi Espada (El Mundo) kazetariek sinaturiko bi blogak –bereziki adierazgarriak– ikertu dira. Artikuluak ez ezik, haien irakurketatik sorturiko eztabaida bera ere barne hartzen dituzten hiru ikusmolde metodologiko konbinatzen ditu analisiak.

 

 

Gako-hitzak

bloga, komunikazio politikoa, hauteskundeak, iritzi publikoa, demokrazia.

 

 

Abstract

This article analyzes the presence of blogs in electoral campaigns, their value as vehicles for discussion and opinion formation and the use of blogs by mainstream media. We carried out the analysis of two particularly representative blogs, belonging to the journalists Jesús Ceberio (El País) and Arcadi Espada (El Mundo), during the campaign for 2011 General Elections. The analysis combines three methodological approaches covering both the articles and the discussion generated from them.

 

 

Keywords

blog, political communication, elections, public opinion, democracy.

 

Cómo citar este artículo:

López-García, G., Campos Domínguez, E. & Valera-Ordaz, L. (2013) Agenda temática, estrategias discursivas y deliberación en la campaña electoral de 2011. Análisis de los blogs de Jesús Ceberio (El País) y Arcadi Espada (El Mundo), en Zer, vol. 18,  34, 49-72.

 

 

Recuperado de:

http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer34-03-lopez.pdf

Comunicar gobiernos fiables. Análisis de la confianza como valor intangible del Gobierno de España

Posted on

zer

Comunicar gobiernos fiables. Análisis de la confianza como valor intangible del Gobierno de España

Gobernu fidagarriak komunikatzea. Konfiantzaren analisia Espainiako Gobernuaren balio ukiezin moduan

Communicating trusting governments. Analysis of trust as an intangible asset of the Spanish central government

María José Canel

Ángeles García Molero

 

Recibido el 8 de mayo de 2012, aceptado el 5 de febrero de 2013.

Resumen

La evolución de la Administración Pública está poniendo en el centro del debate académico y profesional la necesidad de una comunicación orientada al establecimiento de relaciones. Esta investigación se centra en la confianza como un rasgo de la relación: analiza la confianza de los españoles en el Gobierno y en su Presidente (1999-2012). Con apoyo en los datos, que muestran que la crisis económica está modificando el juicio de los ciudadanos sobre las instituciones y líderes, este artículo apunta implicaciones para la comunicación, con el fin de construir la confianza como un valor intangible de los gobiernos.

 

 

Palabras clave

Comunicación política, institución, líder, reputación, opinión pública, transparencia.

 

 

Laburpena

Herri-administrazioaren bilakaera eztabaida akademiko zein profesionalaren gunean jartzen ari da harremanen ezartzera bideratutako komunikazio baten beharra. Konfiantza harremanaren ezaugarri bat bezala du ardatz ikerketa honek: espainiarrek Gobernuarengan eta euren Presidentearengan (1999-2012) duten konfiantza analizatzen du. Datuen arabera, hiritarrek erakunde eta liderrengan duten iritzia aldatzen ari da krisi ekonomikoa. Artikulu honek komunikazioarentzat inplikazioak iradokitzen ditu, konfiantza gobernuen balio ukiezin gisa eraikitzea xede izan dezan.

 

 

Gako-hitzak

Komunikazio politikoa, erakundea, liderra, erreputazioa, iritzi publikoa, gardentasuna.

 

 

Abstract

The evolution of the Public Administration is fostering an academic and professional debate about the need of a relation-building oriented communication. This research focuses on trust as a feature of relations: it analyzes trust in central Spanish government and in its Prime Minister (1999-2012). Laying on these research data, that show that the economic crisis is modifying citizens’ judgments about institutions and leaders, this article discusses implica- implications for communication, in order to build trust as an intangible asset of governments.

 

Keywords

political communication, institution, leader, reputation, public opinion, transparency.

 

Cómo citar este artículo:

Canel, M. J. & García-Molero, A. (2013) Comunicar gobiernos fiables. Análisis de la confianza como valor intangible del Gobierno de España, en Zer, vol.18, 34, 29-48.

 

 

Recuperado de:

http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer34-02-canel.pdf

Museos y Content Marketing. Hacia un nuevo modelo de generación de contenidos culturales

Posted on Updated on

zer

Museos y Content Marketing. Hacia un nuevo modelo de generación de contenidos culturales

Museoak eta Content Marketing-a. Eduki kulturalen sorkuntzarako eredu berri baterantz

Museums and Content Marketing. Towards a new model of generation of cultural content

 

Santos M. Mateos Rusillo

Recibido el 29 de febrero de 2012, aceptado el 30 de abril de 2013.

Resumen

Los museos vienen aplicando, desde hace ya bastantes décadas, la teoría y práctica de la  difusión cultural para generar contenidos culturales que faciliten la accesibilidad cognitiva y emocional de los visitantes a sus colecciones. Últimamente están apareciendo campañas y acciones de comunicación comercial que, lideradas desde los departamentos de comunicación de los museos, están creando unos contenidos cuyo objetivo final es publicitario, sirviéndose para ello de la técnica del Content Marketing. Este artículo presenta este nuevo modelo de generación de contenidos, mediante el análisis de algunos casos internacionales en los que se ha aplicado de forma exitosa.

 

Palabras clave:

museo, patrimonio, cultura, publicidad, aplicación móvil.

 

Laburpena

Museoek bisitariek euren bildumekiko irisgarritasun kognitibo eta emozionala gauzatzeko hedapen kulturalaren teoria eta praktika aplikatzen dute duela hainbat hamarkadetatik. Azken aldion museoetako komunikazio sailek bideraturiko komunikazio komertzialeko kanpaina eta ekimenen bidez azken buruan xede publizitario bat duten edukiak ari dira sortzen, horretarako Content Marketing-aren teknikaz baliatuaz. Artikulu honek edukien sorkuntzarako eredu berri hau azaltzen du, berau arrakastaz erabili den nazioarteko kasu batzuei erreparatuaz.

 

Gako-hitzak:

museoa, ondarea, kultura, publizitatea, ezarpen mugikorra.

 

Abstract

Since few decades ago, museums have been applying the theory and practice of Cultural Dissemination so as to generate cultural contents in order to provide visitors cognitive and emotional accessibility to collections. Recently, it have appeared campaigns and actions of commercial communication that, leaded by the museums’ communication departments, generate contents whose main aim is to create advertisement through the technique called Content Marketing. This article presents this new model of contents generation and analyses some international case studies where it has been applied successfully.

 

Keywords:

museum, heritage, culture, advertising, Mobile App.

 

 

Cómo citar este artículo:

Mateos-Rusillo, S. M. (2013) Museos y Content Marketing. Hacia un nuevo modelo de generación de contenidos culturales, en ZER, vol.18, 34, 13-28.

ISSN: 1137-1102

 

 

Recuperado de:

http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer34-01-mateos.pdf